x̌ʷ

x̌ʷac̓   Morph: x̌ʷac̓. s.t. breaks in two. Cm x̌ʷc̓am to break (stick); Th x̌ʷəc̓ snap off; Li √x̌ʷəc to split, rip s.t.

x̌ʷanncút   Morph: x̌ʷan+ncút. to hum, purr (e.g. of an idling car, or of a cat). See: x̌ʷnámx̌ʷnam.

x̌ʷaqʷmn   Morph: x̌ʷaqʷ+mn. tanning stick. See Sp √x̌ʷoq̓ʷ č̕e hi x̌ʷx̌ʷóq̓ʷ it's smooth, all the nap is worn off; Th √x̌ʷáqʷ abrade / blister; Li x̌ʷíqʷ-xal to scrub s.t. on a scrubbing board. See: nx̌ʷaqʷqʷ.

x̌ʷaq̓ʷ   Morph: x̌ʷaq̓ʷ. to grind; to reduce; to snore. Gram: intransitive Gram: +nt transitive Category: +nt transitive. Sp x̌ʷaq̓ʷ to pulverize, to grind, grinding sound; Cm x̌ʷaq̓ʷ‑mn grinder; Cr x̌ʷaq̓ʷ ground meal, meal (ground like corn); Th √x̌ʷáq̓ʷ grind / mill; Li x̌ʷəq̓ʷ to get thinned out, to be made less.

x̌ʷaq̓ʷlqsm   Morph: x̌ʷaq̓ʷlqs+m. to snore. Sp s-x̌ʷóq̓ʷlqs snore sound; Cm x̌ʷuq̓ʷ‑m to snore; Sh x̌ʷuq̓l-əqs to snore. See: x̌ʷaq̓ʷ.

x̌ʷaq̓ʷmn   Morph: x̌ʷaq̓ʷ+mn. grinder, file. See: x̌ʷaq̓ʷ.

x̌ʷaq̓ʷq̓ʷ   Morph: x̌ʷaq̓ʷ•q̓ʷ. to be or get ground. Category: C2 Inchoative. See: x̌ʷaq̓ʷ.

x̌ʷayt   Morph: x̌ʷay+t. western sweet cicely (osmorhiza occidentalis). Category: Plant name.

x̌ʷaʕtx̌ʷt   Morph: x̌ʷaʕt•x̌ʷt. duck. Category: Animal name. Sp √x̌ʷat... huɬ-x̌ʷátx̌ʷtt} ducks (the name appears in a legend); Cm (s‑)x̌at‑x̌at; Cr x̌ʷát+x̌ʷat duck.

x̌ʷaʕylxʷ   Morph: x̌ʷaʕylxʷ. to stroke or pet s.o. Category: Confirm.

x̌ʷc̓(a)   Morph: x̌ʷc̓(a). to break s.t. Gram: +nt transitive Category: +nt transitive. Gram: +ɬt transitive Gram: Nmiddle Category: Nominalized Middle. See: x̌ʷic̓.

x̌ʷc̓ac̓   Morph: x̌ʷc̓•ac̓. s.t. gets broken. Category: C2 Inchoative.

x̌ʷc̓ap   Morph: x̌ʷc̓a+p. s.t. breaks or snaps in two (as a stick or limb from heavy snow).

x̌ʷc̓iks   Morph: x̌ʷc̓iks. to break a front leg; to break an arm. Gram: +nt transitive Category: +nt transitive.

x̌ʷc̓mx̌ʷuc̓m   Morph: x̌ʷc̓m•x̌ʷuc̓+m. wild pigeon. Category: CCC reduplication, Animal name.

x̌ʷc̓pikst   Morph: x̌ʷc̓+pikst. to break one's own arm.

x̌ʷc̓pxan   Morph: x̌ʷc̓+pxan. to break a leg; broken leg.

x̌ʷc̓pxn   Morph: x̌ʷc̓pxn. to break a leg.

x̌ʷc̓w̓salqʷ   Morph: x̌ʷc̓w̓salqʷ. a snag.

x̌ʷc̓xan   Morph: x̌ʷc̓xan. to break a leg; broken leg. See: x̌ʷc̓pxan.

x̌ʷc̓xn   Morph: x̌ʷc̓xn. to break s.o.'s leg. Gram: +nt transitive Category: +nt transitive.

x̌ʷc̓x̌ʷc̓iw̓s   Morph: x̌ʷc̓•x̌ʷc̓iw̓s. to break in two; to snap.

x̌ʷic̓   Morph: x̌ʷic̓. to cut or chop s.t. Category: Root. Gram: intransitive Gram: +ɬt transitive Sp x̌ʷic to cut in a swath; Cm x̌ʷc̓am to break (stick); Th √x̌ʷəc̓ snap off; Li √x̌ʷəc to split, rip s.t.

x̌ʷic̓c̓   Morph: x̌ʷic̓•c̓. s.t. gets cut. Category: C2 Inchoative. See: x̌ʷic̓.

x̌ʷíc̓laʔxʷ   Morph: x̌ʷíc̓laʔxʷ. to mow. Gram: +nt transitive Category: +nt transitive. Gram: middle Category: Middle. Sp x̌ʷícleʔxʷ he mowed hay; Cm x̌ʷic̓‑l̕əxʷ‑nt‑xʷ you mow, cut s.t. [grass]. See: x̌ʷic̓.

x̌ʷíc̓laʔxʷtn   Morph: x̌ʷíc̓laʔxʷ+tn. a mower. See: x̌ʷíc̓laʔxʷ.

x̌ʷil1   Morph: x̌ʷil. to throw s.t. or s.o. away; to discard, cast away, take off, discount; to renounce. Category: Root. Gram: +nt transitive Category: +nt transitive. Gram: +st transitive Gram: c-...-st customary Gram: +ɬt transitive Gram: +ntuɬt transitive Gram: Nmiddle Category: Nominalized Middle. Sp x̌ʷel to leave, to abandon, to throw away; Cr s+x̌iɬ+emn devil ... (lit. one who is abandoned).

x̌ʷil2   Morph: x̌ʷil. to be tired out. Category: Root. Category: Confirm.

x̌ʷiƛ̓   Morph: x̌ʷiƛ̓. to break s.t. (in pieces). Category: Root. Gram: +nt transitive Category: +nt transitive. Gram: +ɬt transitive Gram: middle Category: Middle. Sp x̌ʷiƛ̓-t it's splintered into pieces; Cm x̌ʷ‑x̌ʷiƛ̓‑x̌ʷiƛ̓‑t be brittle; see Cr x̌ʷat to cut (in two); Sh x̌ʷit̓-m to crack (branches wood).

x̌ʷiƛ̓t   Morph: x̌ʷiƛ̓+t. broken (in pieces). Sp x̌ʷiƛ̓-t it's splintered into pieces. See: x̌ʷiƛ̓.

x̌ʷl   for. Category: Particle. See: x̌l1.

x̌ʷlápaʔɬxn   Morph: x̌ʷl+ápaʔɬxn. ? Category: Confirm.

x̌ʷlíɬc̓aʔ   Morph: x̌ʷlíɬc̓aʔ. to throw away or discard a person. See: x̌ʷil1.

x̌ʷlɬnk̓aʕmn   Morph: x̌ʷl+ɬ+n+k̓aʕ+mn. to renounce one's church. Category: Compound. See: x̌ʷil1.

x̌ʷlm   Morph: x̌ʷl+m. to throw s.t. away (on s.o.'s direction). Gram: +ntuɬt transitive See: x̌ʷil1.

x̌ʷlstwixʷ   Morph: x̌ʷl+stwixʷ. to part ways; to leave one another. See: x̌ʷil1.

x̌ʷlúlaʔxʷm   Morph: x̌ʷlúlaʔxʷ+m. to leave a place or a country. See: x̌ʷil1.

x̌ʷlx̌ʷil   Morph: x̌ʷl•x̌ʷil. to discard s.t. or s.o. Gram: +st transitive See: x̌ʷil1.

x̌ʷƛ̓x̌ʷíƛ̓aʔst   Morph: x̌ʷƛ̓•x̌ʷíƛ̓aʔst. to fashion a weapon. See: xʷƛ̓(a).

x̌ʷƛ̓x̌ʷiƛ̓xn   Morph: x̌ʷƛ̓•x̌ʷiƛ̓xn. broken legs. See: x̌ʷiƛ̓.

x̌ʷmap   Morph: x̌ʷma+p. to be greasy.

x̌ʷnámx̌ʷnam   Morph: x̌ʷnám•x̌ʷnam. humming bird. Category: CCC reduplication, Animal name. Sp x̌ʷnímx̌ʷnim hummingbird.

x̌ʷnamx̌ʷnm   Morph: x̌ʷnam•xʷnm. humming bird. Category: CCC reduplication, Animal name.

x̌ʷnncut   Morph: x̌ʷn+ncut. to hum, purr (e.g. of an idling car, or of a cat). See: x̌ʷnámx̌ʷnam.

x̌ʷptax̌n   Morph: x̌ʷp+tax̌n. to have weak arms; to be weak-armed. See: x̌ʷupt.

x̌ʷptwilx   Morph: x̌ʷpt+wilx. to grow weak. See: x̌ʷupt.

x̌ʷq̓ʷaq̓ʷ   Morph: x̌ʷq̓ʷ•aq̓ʷ. to have decreased (in number), diminished. Category: C2 Inchoative. See: x̌ʷaq̓ʷ.

x̌ʷq̓ʷx̌ʷaq̓ʷ   Morph: x̌ʷq̓ʷ•x̌ʷaq̓ʷ. yarrow (fine-leafed variety) (achillea millefolium). Category: Plant name.

x̌ʷq̓ʷx̌ʷaq̓ʷlqsm   Morph: x̌ʷq̓•x̌ʷaq̓ʷlqs+m. several snore. See: x̌ʷaq̓ʷlqsm.

x̌ʷs   Morph: x̌ʷs. root with meaning "descend" on which several stems are formed. Category: Root. See: sx̌ʷstus; . Sh səsúx̌ʷ-nst to descend; Th /sox̌ʷestús descend, go down, downhill, down the mountain (facing down); Li súx̌ʷast to come down (from ladder or hill).

x̌ʷtx̌ʷtaʕqs   Morph: x̌ʷt•x̌ʷtaʕqs. dragonfly. Category: Animal name, Pharyngeal intrusion. Sp x̌ʷatqán̓ dragonfly.

x̌ʷupt   Morph: x̌ʷup+t. to be weak, feeble, worthless, helpless. Sp x̌ʷup lazy, unskilled, weak; Cm x̌ʷupt; Cr x̌ʷup careless, inefficient; Sh s-x̌ʷup-t-x dumb, stupid, good-for-nothing; Li s.x̌ʷụ́ptxʷ stupid, not strong.

x̌ʷus   Morph: x̌ʷus. to whip; to foam. Category: Root. Sp x̌ʷus soapy, foamy; Cm s‑x̌ʷuš‑m foamberries; Cr x̌ʷus; Sh x̌ʷus foam; Th √x̌ʷús foam; Li √x̌ʷus to foam.

x̌ʷusm   Morph: x̌ʷus+m. to make sx̌ʷúsəm. See: x̌ʷus.

x̌ʷusmn   Morph: x̌ʷus+mn. a whisk. See: x̌ʷusm.

x̌ʷuss   Morph: x̌ʷus•s. s.t. foams. Category: C2 Inchoative. See: x̌ʷus.

x̌ʷux̌ʷuʕʷáy̓ɬp   Morph: x̌ʷ•x̌ʷʕʷiʔɬp. devil's club (oplopanax horridum). Category: Plant name. See: x̌ʷ•x̌ʷʕʷiʔɬp.

x̌ʷx̌ʷil   Morph: x̌ʷ•x̌ʷil. to abandon, leave. See: x̌ʷil1.

x̌ʷx̌ʷiƛ̓x̌ʷƛ̓t   Morph: x̌ʷ•x̌ʷiƛ̓•x̌ʷƛ̓+t. weak, brittle objects. See: x̌ʷiƛ̓.

x̌ʷx̌ʷl̕ápaʔxn   Morph: x̌ʷ•x̌ʷl̕ápaʔxn. hoof bone. Category: Body part. Category: Confirm. Ques: also recorded with xʷ

x̌ʷx̌ʷƛ̓miɬp   Morph: x̌ʷ•x̌ʷƛ̓+miɬp. Indian tea. Category: Plant name.

x̌ʷx̌ʷƛ̓m̓iɬp   Morph: x̌ʷ•x̌ʷƛ̓m̓iɬp. Labrador tea (ledum groenlandicum); Indian tea. Category: Plant name.

x̌ʷx̌ʷtiɬp   Morph: x̌ʷ•x̌ʷtiɬp. cow parsnip (heracleum lanatum) and garden rhubarb (rheum hybridum). Category: Plant name. Sp x̌ʷx̌ʷtéɬp.

x̌ʷx̌ʷtx̌ʷtíliʔs   Morph: x̌ʷ•x̌ʷt•x̌ʷtíliʔs. sunfish; native fish that inhabited three little lakes at the former mouth of Barnaby Creek. Category: Animal name.

x̌ʷx̌ʷyucn   Morph: x̌ʷ•x̌ʷyucn. whitefish. Category: Animal name. Sp x̌ʷx̌ʷy̓úcn̓ whitefish.

x̌ʷx̌ʷʕʷiʔɬp   Morph: x̌ʷ•x̌ʷʕʷiʔɬp. devil's club (oplopanax horridum). Category: Plant name.

x̌ʷx̌ʷʔáwsqn   Morph: x̌ʷ•x̌ʷʔáwsqn. squaw fish. Lit: puckered head Category: Animal name. See: confirm.

x̌ʷy   Morph: x̌ʷy. root with meaning "sharp" on which several stems are formed. Category: Root. See: x̌ʷyx̌ʷyaqs; mysx̌ʷyx̌ʷayt; sk̓ɬx̌ʷyx̌ʷyqinxn; snx̌ʷyx̌ʷyaqs; x̌ʷyx̌ʷyaqs; nx̌ʷyx̌ʷyaqs; mysx̌ʷyx̌ʷayt; x̌ʷyx̌ʷayt; x̌ʷyx̌ʷysc̓im.

x̌ʷyx̌ʷayt   Morph: x̌ʷy•x̌ʷay+t. to be sharp; to be rough (as fingernail). Sp x̌ʷiy sharp; Cm x̌ʷiy‑x̌ʷiy‑t be sharp (edge); Sh x̌ʷey sharp; Li √x̌ʷəz sharp (blade). See: x̌ʷy.

x̌ʷyx̌ʷyaqs   Morph: x̌ʷy•x̌ʷyaqs. sharp pointed. See: x̌ʷy.

x̌ʷyx̌ʷysc̓im   Morph: x̌ʷy•x̌ʷy+s+c̓im. x̌ʷyx̌ʷysc̓im. Category: Man's name. See: x̌ʷy.

x̌ʷʕilxʷ   Morph: x̌ʷʕilxʷ. Fox; fox. Category: Animal name. Sp s-x̌ʷóx̌ʷo a fox; Ka s-x̌ʷáx̌ʷa a fox; Cm s‑x̌ʷʕʷ‑x̌ʷʕʷ fox; Cr s+x̌ʷéʕʷ+x̌ʷeʕʷ fox; Th /x̌wéyxʷ red fox; Li x̌ʷʕʷalx fox.