x̌   [x̌] Morph: x̌. allomorph of ax̌n before s.

x̌ac   [x̌ac] Morph: x̌ac. to bet on s.t. or s.o.

x̌ac̓t   [x̌ac̓t] Morph: x̌ac̓+t. awesome; strong material.

x̌al1   [x̌al] Morph: x̌al. to glitter; to shine.

x̌al2   [x̌al] Morph: x̌al. to be piled.

x̌allxʷ   [x̌alˑxʷ] Morph: x̌allxʷ. bright colored body.

x̌am   [x̌amˑˑ] Morph: x̌am ? noise.

x̌aq   [x̌aq] Morph: x̌aq. to be empty, unoccupied; a stall or a hole.

x̌aqlqʷtn   [x̌áqəlqʷtṇ] Morph: x̌aqlqʷ+tn. scrub board.

x̌aq̓   [x̌aq̓] Morph: x̌aq̓. to pay; to pay s.o.

x̌aq̓ɬxʷm   [x̌áq̓əɬxʷəm] Morph: x̌aq̓ɬxʷ+m. to pay for housing; to pay rent.

x̌aq̓m   [x̌áq̓əm] Morph: x̌aq̓+m. to pay; to use as payment.

x̌aq̓q̓   [x̌áq̓əq̓] Morph: x̌aq̓•q̓. to get paid; charge.

x̌as   [x̌as] Morph: x̌as. to be good or well; to work out.

x̌ass   [x̌ásəs] Morph: x̌as•s. to turn out good or well; to work out.

x̌assmílx   [x̌asəsmílx] Morph: x̌as•s+mílx. to heal; to get well.

x̌ast   [x̌ast] Morph: x̌as+t. to be good; to be well; to like; to be satisfied.

x̌astm   [x̌ástəm] Morph: x̌ast+m. to do well.

x̌astmarí   [x̌astmarí] Morph: x̌as+t marí. Mary.

x̌asxnmálqs   [x̌asxnmálqs] Morph: x̌asxn+málqs. x̌asxnmálqs (Collette, Sanpoil wife of yak̓ʷmtíkn̓ (Ninemile Charley)).

x̌asxnmál̕qs   [x̌asxənmál̕qs] Morph: x̌asxn+mál̕qs. x̌asxnmál̕qs.

x̌ásx̌as   [x̌ásx̌as] Morph: x̌as•x̌s. Canby's lovage (ligusticum canbyi).

x̌asx̌s   [x̌ásx̌əs] Morph: x̌as•x̌s. Canby's lovage (ligusticum canbyi).

x̌aw̓   [x̌aw̓] Morph: xaw̓. to be dry.

x̌áx̌aʕ sƛ̓k̓ʷpaqsc   [x̌áx̌aʕ sƛ̓ək̓ʷpáqsc] Morph: x̌áx̌aʕ s+ƛ̓k̓ʷ+paqs-c. larkspur (delphinium nuttalianum).

x̌ax̌aʕáy̓ɬp   [x̌ax̌aʕáy̓ɬp] Morph: x̌a•x̌aʕáy̓ɬp. devil's club (oplopanax horridum) and swamp gooseberry (ribes lacustre).

x̌ax̌aʕpsc̓ím   [x̌ax̌aʕpsc̓ím] Morph: x̌a•x̌aʕ+p+s+c̓ím. one's bones are chilled.

x̌ax̌áʕt   [x̌ax̌áʕt] Morph: x̌a•x̌áʕ+t. camphor; mentholatum.

x̌ax̌áʔ   [x̌ax̌áʔ] Morph: x̌a•x̌áʔ. to be sacred.

x̌ax̌ƛ̓m   [x̌áx̌ƛ̓əm] Morph: x̌a•x̌ƛ̓+m. to climb a short way; to do a small climb.

x̌ax̌ƛ̓xn   [x̌áx̌ƛ̓xən] Morph: x̌a•x̌•ƛ̓xn. shorts.

x̌ax̌ʔ   [x̌ax̌ʔ] Morph: x̌a•x̌ʔ. to deem s.t. important.

x̌ax̌ʔa   [x̌ax̌ʔa] Morph: x̌a•x̌ʔa. to hold s.t. sacred, important.

x̌ax̌ʔúlaʔxʷ   [x̌ax̌ʔúlaʔxʷ] Morph: x̌a•x̌ʔúlaʔxʷ. 1 • rattlesnake.

2 • x̌ax̌ʔúlaʔxʷ.

x̌ay̓qs   [x̌ay̓qs] Morph: x̌ay̓qs. ?

x̌aʕ   [x̌aʕ] Morph: x̌aʕ. to be cool; to be minty or refreshing; refreshing.

x̌aʕl   [x̌aʕl] Morph: x̌aʕl. to be clear, glass-like.

x̌aʕls   [x̌aʕls] Morph: x̌aʕls. a face with clear complexion.

x̌aʕm   [x̌aʕm] Morph: x̌aʕ+m. to hum.

x̌aʕncut   [x̌ʕancútən] Morph: x̌aʕ+ncut. to fan; to cool off.

x̌aʕncútn   [x̌ʕancútən] Morph: x̌aʕ+ncut+n. fan.

x̌aʕp   [x̌aʕp] Morph: x̌aʕ+p. to be cool or breezy; the air is drafty or moving.

x̌aʕpínaʔ   [x̌aʕpínaʔ] Morph: x̌aʕ+pínaʔ. to cool off.

x̌aʕs   [x̌aʕs] Morph: x̌aʕs. to be noisy.

x̌aʕw   [x̌aʕw] Morph: x̌ʕaw. to bite into s.t. crisp.

x̌áʕx̌aʕ   [x̌áʕx̌aʕ] Morph: x̌áʕ•x̌aʕ. a crow; the sound made by a crow.

x̌áʕx̌aʕ ɬaʔ ksp̓aqʷstn   [x̌áʕx̌aʕ ɬaʔ ksp̓aqʷstn] Morph: x̌áʕ•x̌aʕ ɬaʔ k+s+p̓aqʷs+tn. puffball (lycoperdon spp., calvatia gigantea).

x̌áʕx̌aʕ ɬaʔ kstul̕mn   [x̌áʕx̌aʕ ɬaʔ kstúl̕mn] Morph: x̌áʕ•x̌aʕ ɬaʔ ks+tul̕+mn. puffball (lycoperdon spp., calvatia gigantea).

x̌áʕx̌aʕ sƛ̓k̓ʷpaqsc   [x̌áʕx̌aʕ sƛ̓k̓ʷpaqsc] Morph: x̌áʕ•x̌aʕ s+ƛ̓k̓ʷpaqs-c. larkspur (delphinium nuttallianum).

x̌áʕx̌aʕ ssptkʷaqsc   [x̌áʕx̌aʕ spətkʷáqsc] Morph: x̌áʕ•x̌aʕ s+ptkʷaqs-c. larkspur (delphinium nuttallianum).

x̌aʕx̌aʕíɬp   [x̌aʕx̌aʕíɬp] Morph: x̌aʕ•x̌aʕíɬp. catnip tea.

x̌aʕx̌áʕt   [x̌aʕx̌áʕt] Morph: x̌aʕ•x̌áʕ+t. to be breezy or cool.

x̌aʕx̌aʕús   [x̌aʕx̌aʕús] Morph: x̌aʕ•x̌aʕús. to fan or cool s.o.

x̌aʔn   [x̌aʔn] Morph: x̌aʔn. to stop s.o. or s.t.

x̌aʔncí   [x̌aʔncí] Morph: x̌aʔnci(n). to stop s.o.'s speaking; to silence or interrupt s.o.

x̌aʔnúxʷm   [x̌aʔnúxʷm] Morph: x̌aʔnúxʷ+m. to stop the weater; to stop the rain.

x̌aʔsáqsm   [x̌aʔsáqsm] Morph: x̌a[ʔ]sáqs+m ? to prefer s.t.

x̌aʔsíkstm   [x̌aʔsíkstəm] Morph: x̌aʔsíkst+m. to aim; to take pains about s.t. or s.o.

x̌aʔúttyaʔ   [x̌aʔúttyaʔ] Morph: x̌aʔ+út+tyaʔ ? to be a little feeble.

x̌aʔx̌áʔ   [x̌aʔx̌áʔ] Morph: x̌aʔ•x̌áʔ. to be sacred, great, important.

x̌áʔx̌aʔ   [x̌áʔx̌aʔ] Morph: x̌áʔ•x̌aʔ. to be sacred, great, important; to respect s.o.

x̌aʔx̌aʔlaʔxʷúps   [x̌aʔx̌aʔlaʔxʷúps] Morph: x̌aʔ•x̌aʔlaʔxʷúps. scarlet gilia (gilia aggregata).

x̌aʔx̌aʔmscút   [x̌aʔx̌aʔmscút] Morph: x̌aʔ•x̌aʔ+mscút. to do s.t. extraordinary.

x̌aʔx̌aʔscút   [x̌aʔx̌aʔscút] Morph: x̌aʔ•x̌aʔ+scút. to be self important.

x̌aʔx̌aʔwílx   [x̌aʔx̌aʔwílx] Morph: x̌aʔ•x̌aʔ+wílx. to become powerful.

x̌aʔx̌ʔám   [x̌aʔx̌ʔám] Morph: x̌aʔ•x̌ʔá+m. to be sacred; to hold s.t. sacred.

x̌aʔx̌ʔúlaʔxʷ   [x̌aʔx̌ʔúlaʔxʷ] Morph: x̌aʔ•x̌ʔúlaʔxʷ. rattlesnake.

x̌c1   [x̌əc] Morph: x̌c. root with meaning "to bet" on which several stems are formed.

x̌c2   [x̌əc] Morph: x̌c. root with meaning "complete; ready" on which several stems are formed.

x̌cam   [x̌əcám] Morph: x̌ca+m. to bet.

x̌ccikst   [x̌əccíkst] Morph: x̌c•cikst. one hundred.

x̌ccíkstɬt̓áq̓mkɬʔúpnkstɬmús   [x̌əccíkstɬt̓áq̓əmkɬʔúpənkstɬmús] Morph: x̌c•cíkst+ɬ+t̓áq̓+mk+ɬ+ʔúpnkst+ɬ+mús. one hundred and sixty four.

x̌ccikstɬt̓áq̓mkst   [x̌əccikstɬt̓áq̓əmkst] Morph: x̌c+cikst+ɬ+t̓áq̓mkst. one hundred six.

x̌cckspintk   [x̌əccəkspíntk] Morph: x̌c•ck+s+pintk. one hundred years.

x̌cm   [x̌əcəm] Morph: x̌c̓+m. to prepare.

x̌cmncut   [x̌əcməncút] Morph: √x̌c+mncut. to get dressed; to get ready.

x̌cmncutm   [x̌əcməncútəm] Morph: √x̌c+mncut+m. to get dressed; to put clothing on.

x̌cmncutn   [x̌əcməncútṇ] Morph: x̌c+mncut+n. clothes.

x̌cmst   [x̌əcmst] Morph: x̌c+m+st. to get s.o. or s.t. ready; to oufit s.o.

x̌cnumtn   [x̌əcnúmtən] Morph: x̌c+numt+n. what s.o. wears; clothes.

x̌cnwixʷ   [x̌əcnwíxʷ] Morph: x̌c+nwixʷ. to bet; to bet with one another.

x̌ctwiw̓s   [x̌əctwíw̓s] Morph: x̌ct+wíw̓s ? to go partners.

x̌ctwixʷ   [x̌əctwíxʷ] Morph: x̌c+twixʷ. to be companions, to go together.

x̌cut   [x̌əcút] Morph: x̌cut. to accompany s.o.

x̌cutm   [x̌cútəm] Morph: x̌cut+m. be one's companion.

x̌cx̌cam   [x̌əcx̌əcám] Morph: x̌c•x̌ca+m. to make a bet; to wager; to gamble.

x̌cx̌cm̓uɬ   [x̌əcx̌əcm̓úɬ] Morph: x̌c•x̌c+m̓uɬ. gambler, one who likes to gamble.

x̌c̓   [x̌əc̓] Morph: x̌c̓. root with meaning "to be sacred, important, serious" on which several stems are formed:

x̌c̓cnmist   [x̌əc̓cənmíst] Morph: x̌c̓cn+mist. to be important, serious.

x̌c̓ikstm   [x̌c̓íkstəm] Morph: x̌c̓ikst+m. to surprise s.o.

x̌c̓mncut   [x̌əc̓məncút] Morph: x̌c̓+mncut. to surprise.

x̌c̓x̌ac̓t   [x̌əc̓x̌ác̓t] Morph: x̌c̓•x̌ac̓+t. to be sacred, important, serious.

x̌il   [x̌il] Morph: x̌il. to do s.t. in a certain way; to do like; to do the same; to happen the same way.

x̌iltn   [x̌íltən] Morph: x̌il+tn. one's doing s.t.

x̌iƛ̓   [x̌iƛ̓] Morph: x̌iƛ̓. to climb.

x̌iƛ̓m   [x̌íƛ̓əm] Morph: x̌iƛ̓+m. to climb (a hill); to go uphill.

x̌iƛ̓xn   [x̌iƛ̓xən] Morph: x̌iƛ̓xn. trousers; pants.

x̌iƛ̓xnm   [x̌iƛ̓xnəm] Morph: x̌iƛ̓xn+m. to put one's trousers on.

x̌int   [x̌int] Morph: x̌in+t. a miscarriage.

x̌inx̌n   [x̌ínx̌ən] Morph: x̌in•x̌n. bugleweed (lycopus uniflorus).

x̌in̓t   [x̌in̓t] Morph: x̌in̓+t. a miscarriage.

x̌iq   [x̌iq] Morph: x̌iq. to scrub or scrape.

x̌is   [x̌is] Morph: x̌is. to feel well.

x̌íslaʔxʷ   [x̌íslaʔxʷ] Morph: x̌íslaʔxʷ. good land.

x̌iw̓   [x̌iw̓] Morph: x̌iw̓. raw fruit, roots, berries.

x̌l1   [x̌əl] Morph: x̌l. to cover s.t.; to lay (boards) so as to cover a surface.

x̌l‿2   [x̌əl] Morph: x̌l. 1 • for.

2 • for that purpose.

3 • for that reason; because of.

x̌l ʕapnáʔ   [x̌əl ʕapnáʔ] Morph: x̌l ʕapnáʔ. for now.

x̌lap   [x̌lap] Morph: x̌la+p. 1 • (until) morning; (until) daylight.

2 • still daylight (with iʔ lúti).

3 • tomorrow.

x̌liɬxʷm   [x̌liɬxʷm] Morph: x̌liɬxʷ+m. to make a board house; to cover a structure.

x̌línaʔ   [x̌línaʔ] Morph: x̌línaʔ. cache; cupboard; warehouse; storage house.

x̌lit   [x̌lit] Morph: x̌lit. to call; to summon; to ask (a simplification of √ʔx̌il).

x̌litm   [x̌lítəm] Morph: x̌lit+m. to summon or call s.o.

x̌líwa   [x̌əlíwa] Morph: x̌líwa. nodding onion (allium cernuum).

x̌llwis   [x̌əlˑwís] Morph: x̌l•l+wis. to busy oneself with s.t.; to fool around; to get organized; to wait about.

x̌lp   [x̌əlp] Morph: x̌l+p. (until) daylight.

x̌lpáʕlaʔxʷ   [x̌əlpáʕlaʔxʷ] Morph: x̌l+páʕlaʔxʷ. morning comes (to the land).

x̌lpúlaʔxʷ   [x̌əlpúlaʔxʷ] Morph: x̌l+púlaʔxʷ. to turn daylight.

x̌ltsqilxʷ   [x̌əltsqílxʷ] Morph: x̌lt+s+qilxʷ. to ask people; to invite people.

x̌lwis   [x̌əlˑwís] Morph: ʔx̌l+wis. to walk around; to fool around.

x̌lx̌lpálaʔxʷ   [x̌əlx̌əlpálaʔxʷ] Morph: x̌l•x̌l+pálaʔxʷ. daylight.

x̌ɬ   [x̌əɬ] Morph: x̌ɬ. semantic import "stop".

x̌ƛ̓misxn   [x̌əƛ̓mísxn] Morph: x̌ƛ̓+misxn. x̌ƛ̓misxn: former trail that connected yaʕcín and sk̓xʷiɬxʷ.

x̌ƛ̓mɬxwiɬ   [x̌əƛ̓mɬxəwíɬ] Morph: x̌ƛ̓+m+ɬ+xwiɬ. x̌ƛ̓mɬxwiɬ: area east from ɬaʔmíp (xʷaʔxʷʔankíɬaʔp), where the former trail that connected the Sanpoil River area and snqilt proceeded up into a mountainons area.

x̌ƛ̓mus   [x̌əƛ̓mús] Morph: x̌ƛ̓+mus. to be uphill.

x̌ƛ̓x̌iƛ̓m   [x̌əƛ̓x̌íƛ̓əm] Morph: x̌ƛ̓•x̌iƛ̓+m. to climb.

x̌mink   [x̌mink] Morph: x̌mink. to want; to like.

x̌mnkáwaʔ   [x̌mənkáwaʔ] Morph: x̌mnkawaʔ. sweetheart.

x̌mnkiw̓s   [x̌mənkíw̓s] Morph: x̌mnkiw̓s. to like one another.

x̌mnkɬtiɬn   [x̌əmnkɬtíɬn] Morph: x̌mnkɬtiɬn. to like s.o.

x̌mnkncut   [x̌mənkəncút] Morph: x̌mnk+ncut. to like oneself.

x̌mnkscut   [x̌mənkscút] Morph: x̌mnk+scut. to be affectionate; to try to endear oneself to s.o.

x̌n   [x̌ən] Morph: x̌n. vowelless allomorph of ax̌n arm.

x̌nnu   [x̌ənnú] Morph: x̌n+nu. to be hurt.

x̌nnumt   [x̌ənnúmt] Morph: x̌n+numt. to get hurt.

x̌n̓nu   [x̌ən̓nú] Morph: x̌n̓+nu. to manage to hurt s.o.

x̌n̓numt   [x̌ən̓númt] Morph: x̌n̓+numt. to be hurt; to get hurt.

x̌n̓numtst   [x̌ən̓númtst] Morph: x̌n̓+numt+st. to get s.o. hurt.

x̌n̓nuncut   [x̌ən̓wəncút] Morph: x̌n̓+nu+ncut. to be hurt; to be lame or limping.

x̌p   [x̌əp] Morph: x̌p. to stack or pile objects.

x̌píc̓aʔ   [x̌píc̓aʔ] Morph: x̌píc̓aʔ. to pile flat limber objects (e.g. blankets).

x̌p̓x̌ip̓qn   [x̌əpx̌íp̓qn] Morph: x̌p̓•x̌ip̓qn. x̌p̓x̌ip̓qn: hawk's beard (crepis cernuum).

x̌q   [x̌əq] Morph: x̌q. root with meaning "hole" on which several stems are formed.

x̌qúlaʔxʷ   [x̌əqúlaʔxʷ] Morph: x̌qúlaʔxʷ. empty space; lots of room.

x̌qx̌aq   [x̌əqx̌áq] Morph: x̌q•x̌aq. holes.

x̌q̓ɬmrimstnm   [x̌əq̓ɬmərímstnəm] Morph: x̌q̓+ɬ+mrim+st+n+m. to pay for a cure.

x̌q̓mncut   [x̌əq̓məncút] Morph: x̌q̓+m+ncut. a price; a charge; an amount.

x̌q̓ncut   [x̌əq̓ncút] Morph: x̌q̓+ncut. a price; a charge; an amount.

x̌q̓ncutm   [x̌əq̓əncútṃ] Morph: x̌q̓+ncut+m. to ask s.o. to pay.

x̌q̓x̌aq̓   [x̌əq̓x̌áq̓] Morph: x̌q̓•x̌aq̓. to pay several.

x̌s   [x̌əs] Morph: x̌s. to make s.t. better.

x̌saɬq   [x̌saɬq] Morph: x̌saɬq. wild gooseberry (berries) (ribes irriguum).

x̌scnitkʷ   [x̌əscnítkʷ] Morph: x̌scnitkʷ. good beach.

x̌sikstm   [x̌əsíkstəm] Morph: x̌sikst+m. to do well for s.o. or s.t.; to treat s.o. well.

x̌síɬc̓aʔ   [x̌síɬc̓aʔ] Morph: x̌síɬc̓aʔ. meat, fish.

x̌siɬml̕x   [x̌siɬml̕x] Morph: x̌siɬml̕x. wild gooseberry (ribes irriguum).

x̌sislp̓   [x̌sísəlp̓] Morph: x̌sislp̓. firewood.

x̌sitkʷ   [x̌sitkʷ] Morph: x̌sitkʷ. good, calm water.

x̌skʷist   [x̌əskʷíst] Morph: x̌s+kʷis+t. to get a good hold on s.o. or s.t.

x̌sk̓ʷul̕   [x̌əsk̓ʷúl̕] Morph: x̌s+k̓ʷul̕. to train s.o. well.

x̌slscut   [x̌əsəlscút] Morph: x̌slscut. to be well dressed; good clothes.

x̌sɬcáw̓aʔt   [x̌əsɬcáwaʔt] Morph: x̌s+ɬ+cáw̓aʔt. good ways.

x̌smncut   [x̌əsməncút] Morph: x̌s+mncut. to try.

x̌snu   [x̌əsnú] Morph: x̌s+nu. to manage to get s.t. well.

x̌spuʔús   [x̌əspuʔús] Morph: x̌s+puʔ꞊ús. peace.

x̌ssmilx   [x̌əsəsmílx] Morph: x̌s•s+mílx. to get well; to improve.

x̌ssnu   [x̌səsnú] Morph: x̌s•s+nu. to succeed in doing s.t. well.

x̌sst   [x̌əsəst] Morph: x̌s•s+t. s.t. turns out well.

x̌sstiʔst   [x̌səstíʔst] Morph: x̌s•s+tiʔst. to get lucky; to run into good luck.

x̌ssʕ̓ac̓c̓   [x̌əssʕ̓ác̓əc̓] Morph: x̌s•s+ʕ̓ac̓•c̓. beautiful looking.

x̌st   [x̌əst] Morph: x̌s+t. s.t. is good.

x̌stitkʷ   [x̌əstítkʷ] Morph: x̌s+titkʷ. good in the water.

x̌stlsmíst   [x̌əstəlsmíst] Morph: x̌s+tls+míst. to be satisfied.

x̌stmi(n)   [x̌əstmín] Morph: x̌s+t+min. to like s.t. or s.o.; to enjoy s.t. or s.o.; to have good feelings toward s.t. or s.o.

x̌stwilx   [x̌əstwílx] Morph: x̌s+t+wilx. to get better.

x̌stwilxst   [x̌əstwílxst] Morph: x̌s+t+wilx+st. to make s.o. well; to cure s.o.

x̌súlaʔxʷ   [x̌súlaʔxʷ] Morph: x̌súlaʔxʷ. open country; smooth ground; prairie.

x̌sx̌ast   [x̌əsx̌ást] Morph: x̌s•x̌as+t. good; pretty.

x̌sx̌sikst   [x̌əsx̌síkst] Morph: x̌s•x̌sikst. be good at s.t. with the hands; be good at something.

x̌sx̌snuxʷ   [x̌əsx̌əsnúxʷ] Morph: x̌s•x̌snuxʷ. good weather.

x̌sx̌spʔiwt   [x̌əsx̌əspʔíwt] Morph: x̌s•x̌s+pʔiwt. to benefit.

x̌sx̌sqinxn   [x̌əsx̌əsqínxṇ] Morph: x̌s•x̌sqinxn. good knees.

x̌sx̌stwilx   [x̌əsx̌əstwílx] Morph: x̌s•x̌s+t+wilx. several get well.

x̌sʕac̓c̓   [x̌əsʕác̓əc̓] Morph: x̌s+ʕac̓•c̓. good to look at; good looking.

x̌sʔiɬn   [x̌sʔiɬn] Morph: x̌s+ʔiɬn. good eating.

x̌w̓(a)   [x̌w̓a] Morph: x̌w̓. to dry s.t.

x̌w̓ap   [x̌w̓ap] Morph: x̌w̓a+p. to be dry mouthed.

x̌w̓aw̓   [x̌əw̓áw̓] Morph: x̌w̓•aw̓. to be or get dried.

x̌w̓aw̓ t síyaʔ   [x̌w̓aw̓ ta síysaʔ] Morph: x̌w̓•aw̓ t s+íyaʔ. raisins (vitis vinifera).

x̌w̓íɬc̓aʔ   [x̌əw̓íɬcaʔ] Morph: x̌w̓íɬc̓aʔ. dry meat.

x̌w̓íɬc̓aʔm   [x̌əw̓íɬcaʔm] Morph: x̌w̓íɬc̓aʔ+m. to dry meat.

x̌w̓ncut   [x̌əw̓ncút] Morph: x̌w̓+ncut. to dry oneself.

x̌w̓w̓alqʷ   [x̌əw̓w̓álqʷ] Morph: x̌w̓•w̓alqʷ. dried sticks; sticks get dry.

x̌w̓x̌aw̓   [x̌əw̓x̌áw̓] Morph: x̌w̓•x̌aw̓. s.t. not liquid is dry.

x̌w̓x̌w̓   [x̌əw̓x̌əw̓] Morph: x̌w̓•x̌w̓. to dry s.t.

x̌w̓x̌w̓aw̓   [x̌əw̓x̌w̓áw̓] Morph: x̌w̓•x̌w̓•aw̓. to be getting dry.

x̌w̓x̌w̓ilx   [x̌əw̓x̌w̓ílx] Morph: x̌w̓+x̌w̓ilx. to be in a bind.

x̌w̓x̌w̓us   [x̌əw̓x̌əw̓ús] Morph: x̌w̓•x̌w̓us. to be eager to do s.t.; to wish for s.t.

x̌x̌aq   [x̌əx̌áq] Morph: x̌•x̌aq. a hole; a place.

x̌x̌ay̓   [x̌əx̌áy̓] Morph: x̌•x̌ay̓. red hawthorn (berries) (crataegus columbiana).

x̌x̌ay̓íɬp   [x̌əx̌ay̓íɬp] Morph: x̌•x̌ay̓ɬp. red thornberry bush.

x̌x̌ay̓t   [x̌əx̌áy̓t] Morph: x̌•x̌ay̓+t. red thornberry.

x̌x̌aʕl̕   [x̌əx̌áʕl̕] Morph: x̌•x̌al̕. a drinking glass.

x̌x̌aʕp   [x̌əx̌áʕp] Morph: x̌•x̌aʕ+p. to be cool, breezy, drafty.

x̌x̌aʕús   [x̌əx̌aʕús] Morph: x̌•x̌aʕús. to fan s.t. or s.o.

x̌x̌aʕ̓n̓cútn̓   [x̌əx̌aʕ̓n̓cútn̓] Morph: x̌•x̌aʕ̓+n̓cút+n̓. a little fan.

x̌x̌aʔx̌aʔlaʔxʷúpaʔs   [x̌əx̌aʔx̌aʔlaʔxʷúpaʔs] Morph: x̌•x̌aʔ•x̌aʔlaʔxʷúpaʔs. salmon-colored collomia (collomia grandiflora).

x̌x̌lúlaʔxʷtn   [x̌əx̌lúlaʔxʷtṇ] Morph: x̌•x̌lúlaʔxʷ+tn. hoe.

x̌x̌m̓aʕɬ   [x̌x̌m̓aʕɬ] Morph: x̌•x̌m̓aʕɬ. (house)fly.

x̌x̌n̓ɬip   [x̌əx̌ən̓ɬíp] Morph: x̌•x̌n̓+ɬip. nine ropes or eggs, or trees.

x̌x̌n̓ɬus   [x̌əx̌ən̓ɬús] Morph: x̌•x̌n̓+ɬus. nine berries.

x̌x̌n̓ɬʔupnkst   [x̌əx̌n̓ɬʔúpənkst] Morph: x̌•x̌n̓+ɬ+ʔupnkst. ninety.

x̌x̌n̓talqs   [x̌x̌ən̓tálqs] Morph: x̌•x̌n̓+talqs. x̌x̌n̓talqs.

x̌x̌n̓ut   [x̌əx̌n̓út] Morph: x̌•x̌n̓ut. nine.

x̌x̌sáɬc̓aʔ   [x̌əx̌sáɬc̓aʔ] Morph: x̌•x̌sáɬc̓aʔ. good meat.

x̌x̌síw̓aʔs   [x̌əx̌síw̓aʔs] Morph: x̌•x̌síw̓aʔs. a small field.

x̌x̌smilx   [x̌əx̌əsmílx] Morph: x̌•x̌s+milx. to feel better.

x̌x̌snúxʷaʔ   [x̌əx̌snúxʷaʔ] Morph: x̌•x̌s+núxʷaʔ. to like to do s.t.; to get a kick out of s.t.

x̌x̌stmamn   [x̌əx̌stmámən] Morph: x̌•x̌s+t+m+amn. to talk funny; to be interesting or entertaining.

x̌x̌súlaʔxʷ   [x̌əx̌súlaʔxʷ] Morph: x̌•x̌súlaʔxʷ. 1 • a clearing in the land.

2 • x̌x̌súlaʔxʷ: former village site on the north side of the Columbia, east from an area known recently as Wynhoff Cove.

x̌x̌sx̌ásaʔt   [x̌əx̌sx̌ásaʔt] Morph: x̌•x̌s•x̌ás+aʔt. to be pretty.

x̌x̌sx̌sálaʔqʷ   [x̌əx̌sx̌sálaʔqʷ] Morph: x̌•x̌s•x̌sálaʔqʷ. good sprouts.

x̌x̌yaɬnxʷ   [x̌əx̌əyáɬnəxʷ] Morph: x̌•x̌yaɬnxʷ. hour; clock; watch.

x̌x̌yaɬnx̌ʷ   [x̌əx̌əyáɬnəx̌ʷ] Morph: x̌•x̌yaɬnx̌ʷ. hour; clock; watch.

x̌x̌y̓aɬnxʷ   [x̌əx̌y̓aɬnəxʷ] Morph: x̌•x̌y̓aɬnxʷ. hour, watch, clock.

x̌x̌y̓aɬn̓xʷ   [x̌əx̌y̓áɬnəxʷ] Morph: x̌•x̌y̓aɬn̓xʷ. watch; o'clock in expressions of time of day.

x̌x̌y̓iɬp   [x̌əx̌ay̓íɬp, x̌əx̌ʔíɬp] Morph: x̌•x̌y̓iɬp. 1 • x̌x̌y̓iɬp: red hawthorn (crataegus columbiana).

2 • x̌x̌y̓iɬp: small thornbush.

x̌x̌ʔikn   [x̌əx̌ʔíkṇ] Morph: x̌•x̌ʔikn. x̌x̌ʔikn.

x̌x̌ʔiɬp   [x̌əx̌ʔiɬp] Morph: x̌•x̌y̓iɬp. thornbush.

x̌x̌ʔútyaʔ   [x̌əx̌ʔútyaʔ] Morph: x̌•x̌ʔútyaʔ. to be weak.

x̌yaɬnxʷ   [x̌yáɬnəxʷ] Morph: x̌yaɬnxʷ. month; sun; moon; sundown.

x̌yaɬnxʷm   [x̌yáɬnəxʷəm] Morph: x̌yaɬnxʷ+m. to menstruate.

x̌yaɬnx̌ʷ   [x̌yáɬnəx̌ʷ] Morph: x̌yaɬnx̌ʷ. month; sun; moon; sundown.

x̌yaɬnx̌ʷm   [x̌yáɬnəx̌ʷəm] Morph: x̌yaɬnx̌ʷ+m. to menstruate.

x̌y̓ilx   [x̌iʔílx, x̌ʔilx] Morph: x̌y̓ilx. to go after s.t.; to raid; to attack.

x̌ʔútyaʔ   [x̌əʔútyaʔ] Morph: x̌ʔ+útyaʔ. to be feeble or weak.