Salish Characters and Unicode Encodings


The cursor displays the Unicode value(s) of the character over which it hovers.

 t̕ᶿ  ƛ̓č̕ k̓ʷq̓ʷ   
p ttᶿc ƛčk q  ʔ
b d     ǰg     ʡ
   θs ɬšx x̣ʷ  h
            x̌ʷ   
                
    ɣ̓ŋ̓  ʕ̓ʕ̓ʷ 
mnr  lyɣŋw  ʕʕʷ 
              ḥʷ 

i í ì ɨ ı̵́ ı̵̀ u ú ù
ị ị́ ị̀   ụ ụ́ ụ̀
 ɪ ɪ́ ɪ̀   
e é è ə ə́ ə̀ o ó ò
  ə̣ ə̣́ ə̣̀  
 ɛ ɛ́ ɛ̀ʌ ʌ́ ʌ̀ɔ ɔ́ ɔ̀ 
æ ǽ æ̀   a á à
    ạ ạ́ ạ̀

Back to Meltr home page